Pada Hal Apa Sajakah Suatu Amal Bisa Menjadi Bid’ah?

Courtesy of http://bauwerk-bonn.de/tasbih-namaz&page=2Istilah bid’ah sudah gencar disuarakan oleh para ulama sebagai peringatan bagi kaum muslimin agar menjauhinya. Mengapa tidak? Karena orang-orang yang melakukan perbuatan bid’ah tidak sadar dan tidak merasa telah berbuat kesalahan. Mereka merasa sedang melakukan suatu amal shalih dan berharap pahala darinya. Itulah salah satu bahaya terbesar dari perbuatan bid’ah sebagaimana dikatakan seorang ulama tabi’in, Ali bin Ja’d mengatakan bahwa dia mendengar Yahya bin Yaman berkata bahwa dia mendengar Sufyan (ats-Tsauri) berkata, “Bid’ah itu lebih disukai Iblis dibandingkan dengan maksiat biasa. Karena pelaku maksiat itu lebih mudah bertaubat. Sedangkan pelaku bid’ah itu sulit bertaubat” (Diriwayatkan oleh Ibnu Ja’d dalam Musnadnya no 1809 dan Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis). Ya, pelaku maksiat biasanya dia menyadari bahwa dia telah berbuat dosa dan lebih besar harapannya dia suatu saat akan bertaubat. Tapi pelaku bid’ah..?

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam pun telah memperingatkan tentang perbuatan bid’ah ini dalam sebuah haditsnya,

عن أم المؤمنين أم عبدالله عائشة رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ” رواه البخاري ومسلم , وفي رواية لمسلم ” من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

Dari Ummul mukminin, Ummu ‘Abdillah, ‘Aisyah radhiallahu ‘anha, ia berkata bahwa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam bersabda: “Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami ini yang bukan dari kami, maka dia tertolak”. (Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim : “Barangsiapa melakukan suatu amal yang tidak sesuai urusan kami, maka dia tertolak”)

Para ulama telah sepakat bahwa suatu amal ibadah tidak sah kecuali bila berkumpul padanya dua syarat: Pertama, adanya ke ikhlasan. Kedua, mengikuti contoh dari Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam (mutaba’ah). Dan satu kaidah penting yang bisa kita pegang dalam masalah ibadah ini adalah bahwasanya asal dari setiap ibadah adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ini berbeda dengan muamalah yang pada asalnya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dari sini kita bisa memahami kesalahan sebagian orang yang berkata, “mana dalilnya bahwa perbuatan ibadah saya ini terlarang?” Seharusnya orang itulah yang justru harus mendatangkan dalil yang mendasari perbuatan ibadahnya itu. Niat yang baik tidak akan menjadikan suatu amalan bid’ah menjadi amal shalih karena telah melanggar syarat kedua sahnya ibadah, yaitu mutaba’ah.

Jika ada seseorang berkata: “Apabila saya berbuat sesuatu yang baru, asalnya dari syari’at, akan tetapi saya menjadikannya dengan sifat yang khusus yang tidak ada dalam syari’at, apakah yang demikian juga berarti akan tertolak?”

Maka jawabannya adalah akan tertolak. Berikut penjelasan dari Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin tatkala menjelaskan hadits di atas.

Ketahuilah, bahwa mutaba’ah tidak akan terwujud apabila amalan tersebut tidak sesuai dengan syari’at dalam enam hal, yakni: sebabnya, jenisnya, ukurannya, teknisnya, waktunya, dan tempatnya. Apabila tidak sesuai dengan syari’at dalam enam hal ini, maka amalan tersebut dikatakan bathil dan tertolak, sebab ia melakukan suatu hal dalam agama Allah yang tidak ada sandaran darinya.

Pertama: Amalan harus sesuai dengan syari’at dalam sebabnya. Hal ini seperti seseorang melakukan ibadah dengan sebab yang tidak pernah Allah sebutkan, misalkan dia shalat dua raka’at setiap kali memasuki rumahnya dan menjadikan hal ini sebagai perbuatan sunnah. Seperti ini tertolak. Walaupun perkara shalat pada dasarnya disyari’atkan, tetapi ketika ia kaitkan dengan sebab yang tidak bersumber dari syari’at, maka hal ini mengakibatkan ibadah tersebut tertolak. Contoh yang lain, apabila seseorang membuat semacam perayaan dengan sebab kemenangan kaum Muslimin pada perang Badar, maka hal ini pun tertolak, sebab ia mengaitkannya kepada sebab yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Kedua: Amalan harus sesuai dengan syari’at dalam jenisnya. Apabila seseorang beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah yang tidak pernah disyari’atkan agama dalam hal jenisnya, maka hal itu tidak akan diterima. Sebagai contoh, bila seseorang berkurban dengan kuda, maka hal ini tertolak, sebab menyelisihi perintah syari’at dalam hal jenis, dimana syari’at Islam memerintahkan berkurban harus dari jenis binatang ternak tertentu yaitu unta, sapi dan kambing. Adapun seseorang yang memotong kuda dengan niat menshadaqahkan dagingnya maka hal itu diperbolehkan, sebab ia tidak dikatakan berkurban kepada Allah dengan menyembelihnya, namun hanya menyembelihnya untuk dishadaqahkan dagingnya.

Ketiga: Amalan harus sesuai dengan syari’at dalam hal ukurannya. Apabila seseorang beribadah kepada Allah dengan ukuran yang lebih dari ukuran yang telah ditentukan syari’at maka hal itu tidak akan diterima. Sebagai contoh, bila seseorang berwudhu dengan membasuh setiap bagian sebanyak empat kali, maka yang keempatnya tertolak, sebab hal itu melebihi ketentuan syari’at.  Bahkan disebutkan dalam sebuab hadits bahwa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam berwudhu tiga kali-tiga kali, lalu beliau bersabda:

من زاد على ذلك فقد اساء و تعدى و ظلم

“Barangsiapa yang melebihkannya, maka ia telah berbuat jelek melampaui batas dan berbuat kezhaliman.” (HR Imam Ahmad dalam Musnad al-Mukatsirin no 6684, an-Nasa’i kitab ath-Thaharah bab al-I’tidaa fil Wudhu no 140, dan Ibnu Majah kitab at-Thaharah wa Sunaniha bab Ja’a fil Qasdi fil Wudhu’i wa Karahatut Ta’addi Fiih no 422, Hadits hasan seperti disebutkan Shahihul Jami’ no 6989)

Keempat: Amalan harus sesuai dengan syari’at dalam hal teknisnya. Apabila seseorang mengamalkan sesuatu dalam rangka beribadah kepada-Nya tetapi menyelisihi syari’at dalam hal teknisnya, maka tidak akan diterima, dan hal itu tertolak. Contoh, seseorang shalat, ia langsung bersujud sebelum melakukan ruku, maka shalatnya tidak sah dan tertolak, sebab tidak sesuai dengan teknis tuntunan syari’at. Demikian pula dalam hal wudhu dengan cara berbalik seperti memulai dengan membasuh kaki sebelum mengusap kepala setelah itu membasuh tangan lalu muka, apabila berwudhu dengan teknis seperti ini maka tidak sah, sebab tidak mengikuti perintah syari’at dalam hal teknis atau tata caranya.

Kelima: Amalan harus sesuai dengan syari’at dalam hal waktunya. Bila seseorang shalat sebelum masuk waktunya, maka shalatnya tidak mungkin diterima sebab ia menyelisihi waktu yang telah ditentukan syari’at. Juga bila menyembelih kurban sebelum mengadakan shalat ‘Id, inipun tertolak, sebab menyelisihi waktu yang telah ditentukan syari’at. Apabila seseorang beri’tikaf pada selain waktunya, maka hal itu tidak sesuai dengan pedomannya, namun hal ini diperbolehkan sebab Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam membolehkan ‘Umar bin al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu beritikaf di Masjidil Haram ketika beliau bernadzar. Apabila seseorang mengakhirkan suatu ibadah yang telah ditentukan waktunya oleh syari’at tanpa adanya alasan yang dibenarkan, seperti shalat shubuh setelah terbit matahari tanpa udzur, maka (dengan sikap seperti ini) shalatnya tertolak, sebab ia telah beramal dengan amalan yang tidak bersumber dan Allah dan Rasul-Nya.

Keenam: Amalan harus sesuai dengan syari’at dalam ketentuan tempat. Apabila seseorang beri’tikaf di sekolah atau di rumah, bukan di mesjid, maka amalannya ini tidak sah, sebab tidak sesuai dengan tuntunan syari’at dalam ketentuan tempatnya, di mana ibadah i‘tikaf harus dilakukan di masjid.

Demikianlah enam hal tempat terjadinya perbuatan bid’ah, semoga bisa menambah pemahaman kita tentang bid’ah.

Rujukan:

 1. Syarah Hadits Arba’in Penjelasan 42 Hadits Terpenting dalam Islam, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin hadits no 5, Pustaka Ibnu Katsir.
 2. http://konsultasisyariah.com/mengapa-dosa-bidah-lebih-besar-dari-maksiat
Iklan

3 Tanggapan to “Pada Hal Apa Sajakah Suatu Amal Bisa Menjadi Bid’ah?”

 1. 'abid Says:

  sama nih… da’wah di dunia maya jg bid’ah… gak ada dalil’a…

  • Semoga tulisan ini bisa menjawab pertanyaan saudara. Berikut saya copy paste dari link tsb:

   Pertanyaan :
   Apakah berdakwah dengan Internet Bid’ah?? Bukankah Rasulullah tidak pernah berdakwah melalui internet? [haroki|Jakarta|Pria|Mahasiswa]

   Jawaban :
   Sebelum menjawab, ada baiknya difahami dulu definisi dan kaidah suatu amalan dikatakan sebagai bid’ah. Dengan memahami hal ini maka tidak akan rancu pemahaman kita, sehingga tidak akan muncul anggapan yang salah kaprah tentang suatu amalan, sehingga menyatakan ini bid’ah dan ini sunnah tanpa didasari oleh landasan ilmu.
   Bid’ah menurut bahasa adalah mengada-adakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, seperti firman Allah kepada Nabi yang mulia Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, “Katakan (wahai Muhammad), Ma kuntu bid’an minar rusul /aku bukanlah rasul pertama diantara para Rasul.” (al-Ahqaaf : 9) Sebagaimana pula maksud perkataan Umar yang mengatakan Ni’matul Bid’ah hadzihi (sebaik-baik bid’ah adalah hal ini).
   Imam Syathibi mendefinisikan bid’ah menurut istilah sebagai “suatu cara di dalam agama yang sengaja diada-adakan seolah-olah mirip dengan jalan syariat, yang mana pelakunya memaksudkannya untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah.” (al-I’tisham I/53)

   Definisi bid’ah menurut syariat ini berpijak pada hadits nabi Shallallahu ’alaihi wa Sallam :

   Pertama, Hadits Irbadh bin Sariyah, Nabi Shallallahu ’alaihi wa Sallam bersabda yang artinya : “Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang muhdats (baru), karena setiap perkara yang baru adalah bid’ah dan setiap bid’ah tempatnya di neraka.”
   Kedua, Hadits Jabir bin Abdullah yang lebih dikenal dengan hadits Khuthbatul Haajah, dimana nabi Shallallahu ’alaihi wa Sallam bersabda : “Seburuk-buruk suatu urusan adalah perkara yang diada-adakan (muhdats), karena setiap perkara yang baru adalah bid’ah dan setiap bid’ah tempatnya di neraka.”
   Ketiga, Hadits ‘Aisyah yang berbunyi : “Barangsiapa mengada-adakan suatu dalam urusan (agama) kami yang bukan termasuk bagian di dalamnya, maka tertolak.”
   Keempat, Hadits Aisyah dalam riwayat lain yang berbunyi : “Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak.”

   Hadits di atas jika diteliti secara seksama, maka akan menunjukkan batasan dan hakikat bid’ah menurut syari’at. Oleh karena itu bid’ah dalam syariat memilki 3 batasan khusus, dan sesuatu tidak bisa dikatakan bid’ah jika tidak memenuhi 3 batasan tersebut, yaitu :

   -al-Ihdaats (mengada-adakan) sesuatu
   -Disandarkan pada agama
   -Tidak berpijak pada dasar syariat baik secara khusus maupun umum.

   Selain itu ada 3 dasar pokok yang mencakup semua macam bid’ah, yaitu :

   -Mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan
   -Keluar menentang aturan agama
   -Peluang (dzara’i) yang menggiring ke arah bid’ah.

   Oleh karena itu, segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah tidaklah otomatis dikatakan bid’ah, karena bid’ah itu apabila berhubungan dengan hal-ha di atas. Islam tidaklah menghalangi inovasi teknologi dan pengetahuan, oleh karena itu tidak bisa kita katakan bahwa pesawat terbang, mobil, sepeda motor, telepon, dan lain sebagainya sebagai bid’ah dari sisi syariat. Di dalam kaidah ushul fiqh dikatakan, “hukum asal segala sesuatu adalah mubah hingga ada dalil yang mengharamkannya”.

   Adapun dakwah memang merupakan bagian dari ibadah, sedangkan ibadah bersifat taufiqiyah yang tidak boleh diamalkan jika tidak ada dalilnya. Lantas apakah berdakwah melalui internet adalah bid’ah karena Rasulullah tidak pernah melakukannya?? Demikian pula apakah dakwah melalui kaset rekaman, majalah, buletin, radio dan selainnya termasuk bid’ah??
   Jawabnya adalah tidak, karena kesemua sarana di atas termasuk bentuk mashlahah mursalah. Berikut ini kami jelaskan perbedaan antara bid’ah dengan mashlahat mursalah agar tidak salah faham dan salah persepsi :

   -Bid’ah memiliki ciri khusus yaitu merupakan sesuatu yang dimaksud sejak awal oleh pelakunya. Mereka bertaqarub kepada Allah dengan amalan bid’ah tersebut dan tidak mau berpaling darinya. Adapun mashlahat mursalah merupakan maksud/tujuan yang kedua bukan yang pertama (inti) dan masuk dalam cakupan sarana pendukung (wasilah) untuk merealisasikan tujuan syariat. Mashlahat mursalah bisa gugur jika berhadapan dengan mafsadat yang lebih besar. Sebagai contoh adalah ceramah dengan bantuan speaker atau sound system, speaker yang digunakan adalah wasilah untuk menyampaikan dakwah agar manusia dapat mendengar dakwah lebih jelas dan lebih meluas. Demikian pula internet, merupakan wasilah yang dapat meluaskan dakwah islamiyah yang tidak menyelisihi tujuan syariat dan tidak pula ada satu segi dalil yang melarangnya. Adapun maulid nabi misanya, maka pelakuknya melakukan perayaan ini sebagai maksud dari semenjak awalnya dan tidak mau berpaling atau meninggalkannya walaupun dikatakan atas nama cinta terhadap Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.

   -Bid’ah membawa kepada takalluf (membebani diri dengan sesuatu yang tidak diperintahkan) sedangkan mashlahat mursalah mendatangkan kemudahan dan menghilangkan takalluf. Misalnya, sound sistem untuk ceramah, alat ini memberikan kemudahan sehingga orang yang berceramah tidak perlu mengangkat suaranya tinggi-tinggi dan para pendengar dapat mendengarkan ceramahnya dengan baik.

   -Bid’ah keberadaannya bertentangan dengan maqoshidus syarii’at (tujuan syariat) sedangkan mashlahat mursalah merealisasikan maqooshidus syarii’at.

   -Mashlahat mursalah memiliki ciri khusus, yaitu tidak pernah ada di zaman nabi dikarenakan tidak ada faktor pendorongnya, ataupun jika ada faktor pendorongnya namun ada hal yang menghalanginya. Sedangkan bid’ah kebalikannya, memiliki faktor pendorong dan tuntutan yang banyak dan tak ada faktor penghalangnya. Sebagai contoh adalah dakwah dengan internet, di zaman nabi tidak ada karena belum ditemukan internet, sekiranya ada internet maka niscaya nabi pasti akan menggunakannya untuk menyebarkan dakwah. Adapun berdakwah melalui parlemen adalah bid’ah, karena nabi sendiri pernah ditawari kekuasaan, harta dan lain sebagainya, namun beliau menolaknya. Hal ini menunjukkan pendorong ada dan tidak ada penghalang bagi nabi untuk menerimanya, tapi kenyataannya nabi tidak mau menerimanya, hal ini menunjukkan bahwa perkara tersebut menyelisihi sunnah beliau Shallallahu ’alaihi wa Sallam.

   Kami teringat sebuah kisah tentang Syaikh al-Mufassir ‘Abdurrahman as-Sa’di, tatkala beliau memberikan ceramah di hadapan kaum muslimin, tiba-tiba ada seorang pria tua berkacamata memprotes beliau, dia menanyakan apakah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pernah memberikan ceramah dengan sound system sebagaimana Syaikh as-Sa’di pada hari itu berceramah. Lantas Syaikh pun tersenyum dan berkata kepadanya, “coba lepas kacamata anda, dapatkah anda melihat dengan jelas?” Orang itu menjawab, “tidak”. “Jika saya berbicara tidak dengan microphone ini, dapatkah anda mendengarkannya dengan jelas?”. Orang itupun akhirnya faham akan kekeliruannya. Semoga bermanfaat.

 2. terimakasih atas infonya..
  skrg saya lebh mengerti..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: